Referat fra Generalforsamling 2019

 1. Valg af dirigent
  – Vagn Salling
 2. Formandens beretning
  fortælling om diverse arrangementer.
  opsamling af hvad forsamlingshuset bliver brugt til.
  vi afholdte ekstra ordinær generalforsamling, vi blev redet på målstregen af borgerforeningens medlemmer.
  En stor tak til de forskellige der hjælper igennem året der er gået.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  Gitte fremlægger regnskabet for året der er gået.
  det har været et godt år. Der har været en god indtjening på banko. Udlejningen har ikke været lige så stor som de forrige år, men det er kun et lille beløb under.
  udgifterne er ca. hvad vi har regnet med, nogle udgifter er dog lavere end budgetteret, disse stiger igen til 2019 da vi har lidt forskellige ideer om hvad der skal laves af forskønnelse og vedligeholdelse i byen.
  Regnskabet er godkendt!
  Spørgsmål til regnskabet
  Margit – hvor mange medlemmer har vi? – 115 husstande.
  Ditte – hvor mange sponsorer er der kommet? – 9 sponsorater.
  Margit – hvad gør man for at få nye medlemmer? – vi har været rundt ved alle husstande i byen med flyers, det har været lavet opslag i HØST bladet, på Facebook og på A-skiltet.
  Vagn – Falck abonnement, hvad er det? – det er for at tjekke brandslukningsudstyr, opfyldning af Falck kasse, og sørge for at brandslukningsudstyr er up-to date.
  Vagn – forbedringer og så videre, her har i glemt at bruge penge? Vi havde sat af til tre vinduer i forsamlingshuset, det blev desværre ikke lavet dette år, der var også budgetteret til at forskønne området ved flagstangen, samt afhøvling og oliering af gulve i salen.
  Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse af kontingent.
  Kommentarer:
  Michelle: hvorfor laver man et budget, hvor man forventer et underskud? – Vi har nogle forskellige ting vi gerne vil have lavet, og vi vil gerne blive bedre til at søge fonde.
  Ditte: skal man sætte prisen ned på fællesspisning? – Nej, det mener vi ikke er nødvendigt.
  Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår det fortsætter som før. Godkendt.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  på valg Kristine
  – på valg Poul
  – Michelle stiller op.
  Kurt og Malik er valgt som stemmetællere.
  Optællingen viser: Poul og Kristine er genvalgt.
 5. Valg af to bestyrelses suppleanter
  Ulrik og Michelle er valgt.
 6. Valg af en repræsentant til landsbyrådet
  Vagn Salling fortæller lidt om hvad landsbyrådet er og hvad de laver, samt hvad vi kan søge penge til for hele Hadbjerg by. Vagn vil gerne til næste år blive afløst af en anden.
  Center byer (et prioriteret udviklingsmål) og derunder, er med i landsbyrådet. Hadbjerg er en Center by.
  Vagn Salling er genvalgt.
 7. Valg af en repræsentantsuppleant til Favrskov landsbyråd
  Poul Aggerholm er genvalgt
 8. Valg af 1 revisor
  – Irma Katholm er på valg. Hun er genvalgt
 9. Valg af revisorsuppleant
  – Ole Pedersen er genvalgt
 10. Behandling af indkomne forslag
  – der er ingen indkomne forslag.
 11. Ændring af vedtægterne
  – vi i bestyrelsen foreslår ved indkaldelse til ordinær generalforsamling, at sætningen ændres til “Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved annonce i HØST og på Facebook i ”Hadbjerg Borgerforening” og ”Os fra Hadbjerg” – Godkendt.
  forslaget ved ekstra ordinær generalforsamling: annonce på Facebook (Hadbjerg borgerforening og os fra Hadbjerg) og på A-skiltet eller ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem.
  Der bliver stillet forslag ved OG indkaldelse til hvert medlem.
  – Vagn foreslår og flere medlemmer stemmer i, at det skal være OG indkaldelse til hvert medlem, da de ikke bruger Facebook særlig ofte.
  Forslag: “Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel ved annonce på Facebook i ”Hadbjerg Borgerforening” og ”Os fra Hadbjerg” og A-skilt ved Forsamlingshuset og ved skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem” – Godkendt
 12. Evt.
  Egon, dørene ud til haven binder – der er en tømre i gang.
  – Poul, vi køber en masse blomsterfrø der kan blive spredt ud på forskellige steder i byen der ikke bliver slået.
  Vi vil sætte løgplanter ved byskiltene.
  Marie nævner at Bi-avlerne måske har nogle forslag til typer af blomster.
  Lupiner og morgenfruer er en ide.
  Ditte forslår en hjemmeside hvorpå der er en liste over hvad der hvad der er godt for bierne.
  Tine fra bestyrelsen er tovholder herpå.

Tak for god ro og orden.