Generalforsamling 2023

Generalforsamling den 28. februar 2023 kl. 19

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Fremlæggelse af budget for indeværende år
 6. Årligt brug af 10.000 kr. til byens forskønnelse
 7. Valg af bestyrelse (2 årig), følgende er på valg:
  1. Palle Lindkvist (genopstiller)
  2. Alex Nielsen (genopstiller ikke)
  3. Pernille Facius (genopstiller ikke)
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 årig), følgende er på valg:
  1. Henrik Møller Nielsen (genopstiller ikke)
 9. Valg af suppleant til Favrskov Landsbyråd (1 årig), følgende er på valg:
  1. Jan Dion Christensen (modtager genvalg)
 10. Valg af en revisorsuppleant
 11. Behandling af indkomne forslag
 12. Eventuelt

OBS ! 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Husk tilmelding til fællesspisning kl. 18 inden generalforsamling. Læs mere her:

https://hadbjergborgerforening.dk/faellesspisning-den-28-februar-2023-kl-18/