Vedtægter

Vedtægter for Hadbjerg Borgerforening

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er “Hadbjerg Borgerforening” hjemsted er Hadbjerg, 8370 Hadsten

§ 2 Formål

Foreningens formål er, at varetage almene interesser for borgerne i Hadbjerg og Omegn, herunder by forskønnelse, arrangementer af kulturel og selskabelig art m.v.

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages borgerer, som har bopæl i Hadbjerg eller Hadbjergs omegn.
Optagelse i foreningen sker ved betaling af kontingent gennem bestyrelsen.

§ 4 Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og opkræves for 1 kalenderår ad gangen.

§ 5 Bestyrelse

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert år.

I tilfælde af, at alle 5 bestyrelsesmedlemmer er nyvalgte, bestemmer bestyrelsen hvilke af de 5, der afgår efter 1. år.

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, vælger blandt sine medlemmer en formand, en kasserer og en sekretær.

§ 5a Medlem af landsbyrådet

Personen som er valgt til Favrskov landsbyråd, skal varetage Hadbjerg og omegns interesser i Landsbyrådet. Samt arbejde for fællesskab u sammenslutning med F.I.F. F.I.F er: De forsamlingshuse og borgerforeninger der ligger i Favrskov Kommunes nord/østlige område. De omhandler Lerbjerg, Nielstrup, Galten, Hadbjerg, Ødum, Selling området samt evt. tilkommende forsamlingshuse eller borgerforeninger.

§ 6 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i dennes fravær den fungerende formands, stemme udslaget.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møde. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der var tilstede på mødet.

Det påhviler bestyrelsen at repræsentere foreningen, samt at modtage og besvare enhver til foreningen stilet henvendelse eller forespørgsel fra autoriteter eller private.

Bestyrelsen er berettiget og bemyndiget til, at udtale sig og forhandle i foreningens navn.

§ 7 Kassereren

Kassereren fører foreningens regnskab og forelægger det på generalforsamlingen. Kassereren fører endvidere medlemslisten, og sørger for opkrævning af kontingent.

§ 8 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Hvis værdien af den købte, solgte eller pantsatte faste ejendom overstiger kr. 50.000,00 kræver tillige vedtagelse på en til lejligheden indkaldt ekstraordinær generalforsamling, jævnfør §11.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 9 Regnskab og revision

Foreningens regnskab er kalenderåret.

Regnskabet afleveres af kassereren til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10 Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved annonce i HØST og på Facebook i ”Hadbjerg Borgerforening” og ”Os fra Hadbjerg”.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og hvem der eventuelt er villige til at modtage genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingens valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stemmeberettiget er enhver, der har været medlem i det foregående regnskabs år. Der kræves personlig tilstedeværelse. Hver tilstedeværende har 1 stemme, dog er der højst 2 stemmer pr. husstand. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fremlæggelse af budget for indeværende år, og fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg af medlem til Favrskov Landsbyråd

8. Valg af suppleant til Favrskov Landsbyråd

9. Valg af 1 revisor

10. Valg af en revisorsuppleant

11. Behandling af indkomne forslag

12. Eventuelt

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Medlem af Favrskov Landsbyråd, vælges for 2 år ad gangen. Vedkommende skal ikke nødvendigvis være medlem af Hadbjerg Borgerforening.

Suppleanten til Favrskov Landsbyråd, vælges for 1 år ad gangen. Vedkommende skal ikke nødvendigvis være medlem af Hadbjerg Borgerforening.

Revisor vælges for 2 år ad gangen.

Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal, dog ikke i tilfælde af lovændringer eller opløsning af foreningen, se § 12 og §13.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter modtagelse af begæring fra mindst 10% af de stemmeberettigede i henhold til §10. Begæringen skal, med angivelse af skriftlig dagsorden, afleveres til formanden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel ved annonce på Facebook i ”Hadbjerg Borgerforening” og ”Os fra Hadbjerg” og A-skilt ved Forsamlingshuset og ved skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.

§ 12 Lovændringer

I ændring af foreningens love kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 13 Opløsning af foreningen

Foreningens opløsning skal vedtages på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 7 dages mellemrum. På begge generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for opløsning.

I tilfælde af, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede i henholdt til §10 er mødt til den første generalforsamling og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning bortfalder den anden generalforsamling.

Et eventuelt overskud i foreningens kasse går da til Hadbjerg Bys forskønnelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22/2 – 2008

Karsten Dahl, Ole T. Petersen, Aase Grundtdal, Søren Jørgensen, Kurt Rasmussen.